Luchtfotografie in de periode 1944-1945

terug

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum

Inleiding

Luchtfotocollecties Tweede Wereldoorlog
Bibliotheek Wageningen en Kadaster Zwolle

Een van de unieke Speciale Collecties van Bibliotheek Wageningen UR betreft een collectie van ruin 94.000 RAF luchtfoto’s, grotendeels uit de periode september 1944 – mei 1945, met opnames van militaire delen van Nederland. De luchtfoto’s zijn gemaakt door de geallieerde Royal Air Force, ten behoeve van terreinverkenning en planning en beoordeling van uitgevoerde geallieerde luchtbombardementen bij de bevrijding. De Raf luchtfoto’s zijn grotendeels afkomstig van de First Canadian Army Photograpuic Interpretation Sector (1 Cdn A.P.I.S.) Een complete set met RAF luchtfoto’s bevindt zich bij het Kadaster in Zwolle met ca. 140.000 luchtfoto’s.

De in Nederland aanwezige RAF luchtfoto’s zijn vooral gemaakt door de mobiele eenheden die opereerden van Achter de vijandelijke linies op het continent. Het zijn daarom andere luchtfoto’s dan de miljoenen luchtfoto’s van de verkenningsvluchten van heel Europa in de TARA-collectie in Edinburgh Schotland. Deze bevat luchtfoto’s van verkenningsvluchten gevlogen vanuit Groot-Brittannië. Van de RAF luchtfoto’s zijn geen negatieven bewaard gebleven, alleen deze unieke afdrukken. Voor het overgrote deel betreffen het verticale opnames die een goed beeld geven van de topografie van het Nederlandse landschap en de stedenbouw. Een klein deel zijn schuin of oblique opnames van Nederland waarbij onder andere rookpluimen van bombardementen goed te zien zijn. De luchtfoto’s geven een beeld van wat er zich gedurende de hele oorlogsperiode heeft afgespeeld. De Atlantikwall en andere verdedigingswerken, gebombardeerde bruggen en spoorlijnen, neergestorte vliegtuigen, lege vlaktes in Rotterdam waar al het puin al geruimd is, inundaties, Duitse kampen, etc.

Op lokaal niveau is de uitwerking van de oorlog op de directe leefomgeving te zien in de vorm van aangetaste landschappen en verwoesten bebouwing en infrastructuur. De luchtfoto’s geven ook een getrouwe topografische weergave van Nederland in de jaren veertig. Ze vullen daarmee een lacune in de Nederlandse topografische kaartseries die in dat tijdvak nauwelijks gepubliceerd werden. De luchtfoto’s laten soms zien wat zich op of onder het maaiveld bevindt aan archeologische of cultuurhistorische bijzonderheden door gradaties in vochtverzadiging van de bodem vanwege inundaties. Daarnaast zijn risicoplekken te lokaliseren waar niet gesprongen explosieve kunnen liggen zoals blindgangers en munitiestortplaatsen.

De luchtfoto’s zijn nu in de Bibliotheek van Wageningen en in het Kadaster in Zwolle te raadplegen. Maar ook internet heeft zijn intrede gedaan. In het kader van het programma Erfgoed van de oorlog en met subsidie van het Ministerie van VWS werden de collecties van Wageningen en Zwolle gescand met een resolutie van 1200 dpi.
Met een lage resolutie zijn de luchtluchtfoto’s raadpleegbaar op de website www.dotka.data.com te Apeldoorn.

In 2010 werd herdacht dat respectievelijk 70 en 65 jaar geleden de Bezetting en de Bevrijding plaats vonden. Een goede aanleiding om in een tentoonstelling de luchtfotocollectie te presenteren. In een tentoonstelling werd aandacht besteed aan luchtfoto’s van toen. De luchtfoto-interpretatie in de jaren 1939 – 1945 en de luchtfoto’s van Wageningen en omgeving, van de Grebbeberg tot Operatie Market Garden. De waarde can de collecties ligt nu in het naoorlogs gebruik van de luchtfoto’s voor een grote verscheidenheid in onderzoek naar bodem- en landgebruik, landschap en cultuurhistorie. De luchtfoto’s worden ook gebruikt voor het opsporen van blindgangers, explosieve en andere risicofactoren.

Luchtfotoverkenning 1940 – 1945

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebruik van luchtfotografie en luchtfoto-interpretatie voor het eerst op grote schaal toegepast. Militaire operaties werden tot in detail voorbereid met behulp van luchtfoto’s. Vliegtuigen werden tijdens deze oorlog door alle partijen in de eerste plaats gebruikt voor het observeren en fotograferen van de vijandelijke kant van het frontgebied. Pas later ging met het vliegtuig ook gebruiken als jager en bommenwerper.

In de tweede helft van de dertiger jaren werd duidelijk dat Duitsland zich opnieuw bewapende en dat een nieuwe oorlog dreigde. Toen die oorlog in 1939 daadwerkelijk uitbrak, begon met in Engeland koortsachtig met de opbouw van een nieuwe militaire fotoverkenningsafdeling. Aanvankelijk verliep deze opbouw nogal stroef door een tekort aan vliegtuigen en geschoolde fotoanalisten. Maar vooral na de Duitse aanval op Nederland, België en Frankrijk in mei 1940 werd het duidelijk dat een goede fotoverkenningsorganisatie zeer belangrijk voor Engeland was. Nu een groot deel van West-Europa in Duitse handen was en er nog geen georganiseerde spionagediensten in de bezette gebieden waren opgebouwd, was luchtverkenning voor de Engelsen vrijwel de enige manier om aan gegevens te komen over het doen en laten van de vijand.

Voor het maken van verkenningsvluchten werden fotoverkenningsafdelingen, de ‘Photo Reconnaissance Units (PRU’s), in het leven geroepen, die hoofdzakelijk opereerden vanaf de Britse luchtmachtbasis Benson in Oxfordshire. De interpretatie van alle binnengekomen luchtfoto’s vond plaats in de ‘Central Interpretation Unit (CIU) die vanaf 1941 was gevestigd in Danesfield House bij Medmenham, westelijk van Londen. Daar werkten op het hoogtepunt van de oorlog bijna tweeduizend mensen.

In het begin van de oorlog gebruikten de Engelsen omgebouwde bommenwerpers voor het maken van luchtfoto’s, maar dit was geen succes. De toestellen vlogen veel te laag en te langzaam, waardoor ze gemakkelijk door Duits luchtafweer of Duitse jagers werden neergeschoten. Met veel moeite konden de PRU’s de hand leggen op een aantal Spitfires en Mosquito’s, de moderne Britse jachtvliegtuigen van dat moment. Om de toestellen zo licht mogelijk te maken werden ze ontdaan van alle bewapening. In plaats daarvan werden er in ieder toestel camera’s geïnstalleerd, die de piloot vanuit zijn cockpit kon bedienen. De toestellen hadden een lensdiameter van F/20, 20 inch of F/36 dus 36 inch.

De verkenningsvliegtuigen opereerden titleijd alleen en meestal op grote hoogte. Bij de strategische fotoverkenning, vloog het toestel zodanig over het doelgebied dat dit werd ‘bedekt’ door een aantal parallelle series foto’s, die ‘runs’ werden genoemd. Alleen wanneer gedetailleerde opnamen van bepaalde objecten nodig waren, werd er van lage hoogte gefotografeerd, maar dit waren zeer gevaarlijke opdrachten omdat de Duitsers overal bij belangrijke objecten luchtafweergeschut hadden opgesteld.

Keerde een verkenningsvliegtuig terug op zijn basis in Engeland, dan werden de magazijnen met belichte film zo snel mogelijk naar een laboratorium gebracht om daar te worden ontwikkeld. Daarna kon worden begonnen met de interpretatie.

In 1942 gingen de Amerikanen deelnemen aan de oorlog en Europa. Zij vormden hun eigen fotoverkenningsafdelingen, die nauw samenwerkten met de Britten. Amerikaanse fotoanalisten kwamen de staf van Medmenham versterken en het centrum heette vanaf dat moment dan ook ‘Allied Central Interpretation Unit’ (ACIU).

Luchtfoto-interpretatie

Afhankelijk van de urgentie van de opdracht werd direct nadat de films uit de ontwikkelmachine kwamen begonnen met de analyse van het beeldmateriaal. Snel werden de rollen negatieven door een fotoanalist bestudeerd om te kijken of er belangrijke zaken op zichtbaar waren, die onmiddellijk aan de verschillende instanties en hoofdkwartieren moesten worden doorgegeven.

Vervolgens werden de films per koerier naar de ‘Allied Central Interpretation Unit’ in Medmenham gestuurd. Daar werden de duizenden negatieven die dagelijks binnen kwamen afgedrukt. Vervolgens werden alle fotoseries geplot op runkaartjes en gecatalogiseerd. Hierna werd begonnen met de grondige en gedetailleerde stereoscopische interpretatie van de luchtfoto’s. Meestal werden de meest recente foto’s vergeleken met foto’s die tijdens een eerdere fotoverkenning waren gemaakt, zodat kon worden nagegaan waar recente activiteiten hadden plaats gevonden. Alle gegevens werden vastgelegd in rapporten, die iedere dag met spoed werden verzonden naar de hoofdkwartieren van de leger, luchtmacht en marine-eenheden, die om analyse van de betreffende gebieden en objecten hadden gevraagd. Veel van dit werk in Medmenham werd gedaan door vrouwen. Daarna werden de foto’s aan een uiterst intensieve en nauwkeurig onderzoek onderworpen door specialisten op het gebied van de ontwikkeling van vliegtuigen, oorlogsschepen, radarinstallaties en speciale industrieën zoals olieraffinaderijen en fabrieken waar vliegtuigen of onderzeeërs werden gebouwd. Dit was een belangrijke manier om de ontwikkeling op technologische gebied aan Duitse zijde te volgen.

Het werk van deze specialisten was te vergelijken met het werk van detectives. Zij moesten een goed inzicht hebben in de mogelijkheden en de beperkingen van de luchtfoto en ze moesten ze volledig vertrouwd zijn met het beeld van de aarde, gezien vanuit de lucht. Daarnaast moesten ze goed op de hoogte zijn van de camouflagetechnieken die de Duitsers gebruikten. Door informatie uit luchtfoto’s te combineren met gegevens uit andere bronnen zoals spionagerapporten of het onderscheppen van Duits radioverkeer, kon er een beeld worden verkregen van allerlei activiteiten waarmee de Duitsers zich op het door hen bezette vasteland van Europa bezig hielden.

Overige oorlogsaspecten

Op de luchtfoto’s die tijdens de periode 1940 -1945 werden gemaakt is goed te zien hoe de bezetting en de oorlog het landschap veranderd. Niet alleen de bouw van de ‘Atlantikwall’, de uitbreiding van de vliegvelden en het resultaat van bombardementen werd in Engeland met behulp van luchtfoto’s op de voet gevolgd. Ook de Duitse radarstations en radiopeilstations, waarmee geallieerde vliegtuigen en schepen al vanaf grote afstand konden worden gelokaliseerd, mochten zich in de grote belangstelling van de Britse fotoanalisten verheugen. Toen de Duitsers eind 1944 en begin 1945 vanuit Nederland hun V1 en V2-wapens gingen lanceren, werden honderden fotovluchten gemaakt om de lanceerinstallaties op te kunnen sporen.

Na september 1944 was het zuiden van Nederland bevrijd, maar Noord-Nederland was nog in Duitse handen. Het front liep midden door het land van oost naar west. Vooral de tactische fotoverkenningsvliegtuigen fotografeerden bijna dagelijks allerlei gebied aan de Duitse kant van de frontlinie. Toen in februari 1945 het grote geallieerde Rijnland-offensief begon, beschikten de Britse en Canadese legerleiding dankzij het werk van de fotoverkenningseenheden en de luchtfotoanalisten over zeer gedetailleerde en recente kaarten van het operatiegebied. Ook de opmars van het Canadese leger tijdens de bevrijdingsoperaties in maart en april 1945 werd voor een belangrijk deel gepland met behulp van luchtfoto’s.

Als laatste zijn er op deze pagina ook de collectie's van Von Frijtag Drabbe en The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland opgenomen. De collectie van Von Frijtag Drabbe is ook ondergebracht in de collectie van het Kadaster in Zwolle.

Op deze pagina zijn een viertal collecties doorzocht en de resultaten staan hieronder uitgewerkt.
De doorzochte archieven zijn:
  - 223 luchtfoto's in de Collectie Bibliotheek Wageningen
  - 306 luchtfoto's in de Collectie Kadaster Zwolle
  - 18 luchtfoto's in de Collectie Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)
  - 32 luchtfoto's in de Collectie The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland

In de collecties zijn tot nu toe 579 luchtfoto's terug te vinden waarop het grondgebied van Heemskerk is gefotografeerd.


terug

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum

Bibliotheek Wageningen

Inleiding

De collectie van Bibliotheek Wageningen bevat ca. 94.000 luchtfoto’s uit vooral de laatste twee jaren van de oorlog en de gefotografeerde gebieden liggen willekeurig verspreid over heel Nederland.

Om het zoeken in de collectie van het Bibliotheek Wageningen te vergemakkelijken is Nederland opgedeeld in vlakken. Te beginnen bij Terschelling met vak nummer 1 daarnaast vaknummer 2. Heemskerk is te vinden in vaknummer 6 en vaknummer 9. Deze vakken worden topografische kaarten genoemd. Op de topografische kaarten zijn de vluchtruns ook wel collies ingetekend. De collies vertegenwoordigen een vlucht en in de kantlijn van de topografische kaart zijn de collies opgetekend met de bijbehorende dozen. Echter de dozen zijn er niet. De foto’s uit de bibliotheek zijn ondergebracht in collie vluchtnummers. De collies zijn weer apart opgetekend in vluchtkaarten. Voor Heemskerk zijn onder andere de foto’s van de volgende vluchtkaarten te vinden:

Overzichts (Collie) kaarten 6A Alkmaar
Overzichts (Collie) kaarten 6B Alkmaar
Overzichts (Collie) kaarten 9A Amsterdam
Overzichts (Collie) kaarten 9B Amsterdam
Overzichts (Collie) kaarten 9C Amsterdam
Overzichts (Collie) kaarten 9D Amsterdam

Vluchtkaart 99
Vluchtkaart 129
Vluchtkaart 190
Vluchtkaart 233
Vluchtkaart 260
Vluchtkaart 264
Vluchtkaart 265
Vluchtkaart 280
Vluchtkaart 551

Dus in het kort om een foto op te zoeken in de collectie:
- Topografische kaart Nederland
- Collie-kaarten
- Vluchtkaarten

Om te begrijpen waar luchtfoto’s specifiek van Heemskerk zijn te vinden, is er een indeling gemaakt waarin details zijn weergegeven zoals hieronder is verbeeld. Te beginnen met ‘Vluchtkaarten’, ‘vluchtnummer’, ‘Sortie nr.’, etc. Als laatste in de rij treft u de fotoserie aan. In deze serie zijn luchtfoto’s opgenomen welke boven het grondgebied van Heemskerk zijn genomen. Soms zijn het er enkele en soms zijn het er vele. Er onder staan de betreffende foto’s beschreven en welk fotonummer erbij hoort.

Topokaart		9B / Coll. 265	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		R4/2177	
Squadron		CA 753-4 SQDN	
Datum			7-4-1945 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	St. John	
Tijd van opname		18:15	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 
Collectie		Bibliotheek Wageningen
Vluchtrun		265-01							 	
Fotoserie		3021 - 3095

Topokaart		6A / Coll. 99
Vluchtnummer		99	
Sortie nr.		R4/1360	
Squadron		CA 510-4 SQDN
Datum			30-11-1944 	
Hoogte in feet		24000	
Hoogte in meters	7315	
Piloot van vlucht	Collinson	
Tijd van opname	14:45	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. (First Canadian Army Photographic Interpretation Sector)

Vluchtrun		099-03						
Fotoserie		3003 - 3040									

Fotonummer		3030		Omgeving Franse Lunetten							
			3031		Omgeving Franse Lunetten / Tuindersgebied Ouden Dijk				
			3032		Omgeving Franse Lunetten / Tuindersgebied Ouden Dijk		
			3033		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				
			3034		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				
			3035		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				
			3036		Omgeving Rijksstraatweg						
			3037		Omgeving Rijksstraatweg						
			3038		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg			
			3039		Omgeving Noordermaatweg						
			3040		Omgeving Noordermaatweg							

Vluchtrun		099-04
Fotoserie		4005 - 4042

Fotonummer		4033		Omgeving Franse Lunetten
			4034		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4035		Omgeving Rijksstraatweg
			4036		Omgeving Waterakkers
			4037		Omgeving Commandeurs
			4038		Omgeving Dorp Heemskerk
			4039		Omgeving Kasteel Marquette
			4040		Omgeving Kasteel Marquette
			4041		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4042		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest

Vluchtrun		099-05
Fotoserie		3041 - 3099

Fotonummer		3096		Omgeving Oud Haerlem
			3097		Omgeving Oud Haerlem
			3098		Omgeving Communicatieweg
			3099		Omgeving Communicatieweg

Vluchtrun		099-06
Fotoserie		4043 - 4101

Fotonummer		4098		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied 
			4099		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied 
			4100		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied 
			4101		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied 


Topokaart		6B / Coll. 129
Vluchtnummer		129	
Sortie nr.		106G/4531
Squadron		541 SQDN
Datum			26-2-1945 	
Hoogte in feet		30000	
Hoogte in meters	9144	
Piloot van vlucht		
Tijd van opname	16:30	
Legeronderdeel		

Vluchtrun		129-16
Fotoserie		4046 - 4106
	
Fotonummer		4095		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4096		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4097		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4098		Omgeving Noordermaatweg
			4099		Omgeving Noordermaatweg
			4100		Omgeving Rijksstraatweg

Vluchtrun		129-17
Fotoserie		3045 - 3109

Fotonummer		3096		Omgeving Tolweg - Communicatieweg
			3097		Omgeving Tolweg - Communicatieweg
			3098		Omgeving Kasteel Marquette - Dorp Heemskerk
			3099		Omgeving Kasteel Marquette
			3100		Omgeving Kasteel Marquette
			3101		Omgeving Rijksstraatweg
			3102		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3103		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3104		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3105		Omgeving Duingebied Achterweg
			3106		Omgeving Duingebied Achterweg
			3107		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3108		Omgeving Duingebied Bramendal
			3109		Omgeving Duingebied Bramendal 
	
Vluchtrun		129-18
Fotoserie		4107 - 4146

Fotonummer		4107		Omgeving Strand Bramendal
			4108		Omgeving Strand Bramendal
			4109		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4110		Omgeving Rijksstraatweg
			4111		Omgeving Kasteel Marquette
			4112		Omgeving Kasteel Marquette
			4113		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4114		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
	
Vluchtrun		129-19
Fotoserie		3001 - 3044

Fotonummer		3001		Omgeving Waterwingebied
			3002		Omgeving Waterwingebied
			3003		Omgeving Duingebied Achterweg
			3004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3005		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3007		Omgeving Commandeurs
			3008		Omgeving Dorp Heemskerk
			3009		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
	
Vluchtrun		129-20
Fotoserie		4001 - 4045

Fotonummer		4001		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Duingebied Bassinvlak
			4002		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4003		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk 
			4005		Omgeving Franse Lunetten
			4006		Omgeving Franse Lunetten
			4007		Omgeving Maerten van Heemskerckstraat
			4008		Omgeving Oud Haerlem
			4009		Omgeving Oud Haerlem
			4010		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4011		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Topokaart		6B / Coll. 190
Vluchtnummer		190	
Sortie nr.		R4/16	
Squadron		CA 201-4 SQDN
Datum			6-10-1944 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	Fryer	
Tijd van opname	15:45	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S.

Vluchtrun		190-11
Fotoserie		3205 - 3216

Fotonummer		3205		Omgeving Strand Bramendal
			3206		Omgeving Strand Bramendal
			3207		Omgeving Waterwingebied
			3208		Omgeving Waterwingebied
			3209		Omgeving Waterwingebied
			3210		Omgeving De Doolhof / Bassinvlak
			3211		Omgeving De Doolhof / Bassinvlak
			3212		Omgeving De Doolhof / Bassinvlak
	
Vluchtrun		190-12
Fotoserie		4204 - 4215

Fotonummer		4204		Omgeving Strand Bramendal
			4205		Omgeving Strand Bramendal
			4206		Omgeving Strand Bramendal
			4207		Omgeving Waterwingebied
			4208		Omgeving Waterwingebied
			4209		Omgeving Waterwingebied
			4210		Omgeving De Rellen / Waterwingebied
			4211		Omgeving De Rellen
	
Vluchtrun		190-13
Fotoserie		3217 - 3233

Fotonummer		3217		Omgeving Rijksstraatweg / Duingebied
			3218		Omgeving Rijksstraatweg / Duingebied
			3219		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3220		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3221		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3222		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3223		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3224		Omgeving Franse Lunetten
		
Vluchtrun		190-14
Fotoserie		4216 - 4240

Fotonummer		4216		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4217		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4218		Omgeving Duingebied Achterweg
			4219		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4220		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4221		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
	
Vluchtrun		190-15
Fotoserie		3289 - 3303

Fotonummer		3294		Omgeving Franse Lunetten
			3295		Omgeving Franse Lunetten / Rijksstraatweg
			3296		Omgeving Rijksstraatweg
			3297		Omgeving Commandeurs
			3298		Omgeving Kasteel Marquette
			3299		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg
			3300		Omgeving Noordermaatweg
			3301		Omgeving Noordermaatweg / Rijksstraatweg
	
Vluchtrun		190-16
Fotoserie		4268 - 4310

Fotonummer		4302		Omgeving westkant Oud Haerlem
			4303		Omgeving Oud Haerlem
			4304		Omgeving Oud Haerlem
			4305		Omgeving Kasteel Assumburg
			4306		Omgeving Tolweg
			4307		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4308		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4309		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Topokaart		6B - 9A / Coll. 233
Vluchtnummer		233	
Sortie nr.		106G/2765	
Squadron		554 SQDN
Datum			10-9-1944 	
Hoogte in feet		26000	
Hoogte in meters	7925	
Piloot van vlucht		
Tijd van opname	14:25	
Legeronderdeel		

Vluchtrun		233-03
Fotoserie		4034 - 4069

Fotonummer		4063		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4064		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4065		Omgeving Noordermaatweg
			4066		Omgeving Rijksstraatweg
			4067		Omgeving Rijksstraatweg
			4068		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4069		Omgeving Duingebied Kruisberg
	
Vluchtrun		233-04
Fotoserie		3064 - 3071

Fotonummer		3064		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3065		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3066		Omgeving Kasteel Marquette
			3067		Omgeving Kasteel Marquette
			3068		Omgeving Rijksstraatweg
			3069		Omgeving Duingebied Achterweg
			3070		Omgeving Duingebied Kruisberg


Topokaart		6B / Coll. 260
Vluchtnummer		260	
Sortie nr.		16/1721		
Squadron		796 SQDN
Datum			16-2-1945 	
Hoogte in feet		25000	
Hoogte in meters	7620	
Piloot van vlucht	Barker	
Tijd van opname	15:10	
Legeronderdeel		A.P.I.S. 21 Army Group

Vluchtrun		260-01
Fotoserie		3041 - 3092

Fotonummer		3069		Omgeving Strand De Rellen
			3070		Omgeving Strand Noorderduin
			3071		Omgeving Strand Noorderduin
			3072		Omgeving Strand Noorderduin
			3073		Omgeving Strand Bramendal
			3074		Omgeving Strand Bramendal
			3075		Omgeving Strand Bramendal
	
Vluchtrun		260-02
Fotoserie		4054 - 4102

Fotonummer		4081		Omgeving Duingebied De Rellen
			4082		Omgeving Waterwingebied
			4083		Omgeving Waterwingebied
			4084		Omgeving Duingebied Bramendal
			4085		Omgeving Duingebied Bramendal
			4086		Omgeving Duingebied Bramendal
			4087		Omgeving Duingebied Bramendal
	
Vluchtrun		260-05
Fotoserie		4103 - 4224

Fotonummer		4124		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			4125		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			4126		Omgeving Oud Haerlem
			4127		Omgeving Oud Haerlem
			4128		Omgeving Oud Haerlem
	
Vluchtrun		260-06
Fotoserie		3093 - 3187

Fotonummer		3117		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3118		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3119		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3120		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Topokaart		6B / Coll. 264	
Vluchtnummer		264
Sortie nr.		4/2270	
Squadron		CA 778-4 SQDN	
Datum			11-4-1945 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	Thorne	
Tijd van opname	10:15	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 		

Vluchtrun		264-05
Fotoserie		3001 - 3068
													
Fotonummer		3003		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee
				
			
			3004		Omgeving Waterwingebied
				
			
			3005		Omgeving Waterwingebied
				
			
			3006		Omgeving Waterwingebied
				
			
			3007		Omgeving Waterwingebied / Duingebied Bramendal
				
			
			3008		Omgeving Duingebied Bramendal
				
			
			3009		Omgeving Duingebied Bramendal / Zuider Nollen
				
			
Vluchtrun		264-06
Fotoserie		4001 - 4059

Fotonummer		4003		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			
			
			4004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak
			
			
			4005		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak
			
			
			4006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Achterweg
			
			
			4007		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
					
			
			4008		Omgeving Duingebied Kruisberg
			
			
			4009		Omgeving Duingebied Kruisberg
			

Vluchtrun		264-07
Fotoserie		3116 - 3152
	
Fotonummer		3116		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof
			3117		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof
			3118		Omgeving Waterwingebied
			3119		Omgeving Waterwingebied
			3120		Omgeving Strand Bramendal 
			3121		Omgeving Strand Bramendal 
			3122		Omgeving Strand Bramendal 

Vluchtrun		264-08
Fotoserie		4122 - 4158

Fotonummer		4122		Omgeving Tankgracht Weijk aan Zee / Duingebied Bassinvlak
			4123		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4124		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4125		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4126		Omgeving Duingebied Achterweg
			4127		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4128		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4129		Omgeving Duingebied Kruisberg


Topokaart		9B / Coll. 265	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		R4/2177	
Squadron		CA 753-4 SQDN	
Datum			7-4-1945 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	St. John	
Tijd van opname	18:15	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 

Vluchtrun		265-01							 			
Fotoserie		3021 - 3095

Fotonummer		3094		Omgeving Strand De Rellen
			3095		Omgeving Strand De Rellen
	
Vluchtrun		265-02							 			
Fotoserie		4001 - 4154

Fotonummer		4154		Omgeving Duingebied Bassinvlak

					
Topokaart		6A / Coll. 280	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		R4/865	
Squadron		CA 184-4 SQDN	
Datum			18-9-1944
Hoogte in feet		28500	
Hoogte in meters	8687	
Piloot van vlucht	Draper	
Tijd van opname	14:30	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 

Vluchtrun		280-01
Fotoserie		4001 - 4040

Fotonummer		4004		Omgeving Strand Bramendal
			4005		Omgeving Strand Waterwingebied
			4006		Omgeving Strand Waterwingebied
			4007		Omgeving Strand De Rellen
			4008		Omgeving Strand De Rellen
	
Vluchtrun		280-02
Fotoserie		3116 - 3149

Fotonummer		3146		Omgeving Duingebied De Rellen
			3147		Omgeving Duingebied De Rellen
			3148		Omgeving Waterwingebied
			3149		Omgeving Duingebied Bramendal

Vluchtrun		280-03
Fotoserie		3041 - 3078

Fotonummer		3070		Omgeving Dorp Heemskerk
			3071		Omgeving Dorp Heemskerk
			3072		Omgeving Kasteel Marquette
			3073		Omgeving Noordermaatweg

Vluchtrun		280-04
Fotoserie		4041 - 4078

Fotonummer		4070		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4071		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4072		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4073		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4074		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest

Vluchtrun		280-05
Fotoserie		3001 - 3040

Fotonummer		3004		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3005		Omgeving Duingebied Achterweg
			3006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3007		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk

Vluchtrun		280-06
Fotoserie		4114 - 4148

Fotonummer		4145		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4146		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4147		Omgeving Duingebied Achterweg
			4148		Omgeving Duingebied Kruisberg


Topokaart		LF Noord / Coll. 551	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		16/2187	
Squadron			
Datum			19-6-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname	14:30	
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		551-01
Fotoserie		1001 - 1091

Fotonummer		1021		Dorp Heemskerk met duingebied en strand
			1022		Dorp Heemskerk met duingebied en strand
			1023		Dorp Heemskerk met duingebied en strand

Vluchtrun		551-02
Fotoserie		2001 - 2094

Fotonummer		2021		Omgeving Fort Veldhuis
			2022		Omgeving Fort Veldhuis
	
terug

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum

Kadaster Zwolle

Inleiding

De collectie van Kadaster Zwolle bevat ca. 140.000 luchtfoto’s uit vooral de laatste twee jaren van de oorlog en de gefotografeerde gebieden liggen willekeurig verspreid over heel Nederland.

Om het zoeken in de collectie van het Kadaster Zwolle te vergemakkelijken is Nederland opgedeeld in vlakken. Te beginnen bij Terschelling met vak nummer 1W daarnaast vaknummer 1O. Heemskerk is te vinden in vaknummer 19W en vaknummer 19O, maar ook in vaknummer 24, 25W en 25O. Deze vakken worden ook wel ‘Haakkaarten’ genoemd. Op de haakkaarten zijn de vluchtruns ingetekend. In de hoek van de haak staat een doosnummer aangegeven. De haak geeft de dekking weer van het gevlogen gebied.

Heemskerk en omgeving staan vermeld op de volgende haakkaarten:

Kadaster 19A West + Oost Alkmaar 1942
Kadaster 19B West + Oost Alkmaar 1942
Kadaster 19C West + Oost Alkmaar 1942
Kadaster 19D West + Oost Alkmaar 1942
Kadaster 24 – 25A West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25B West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25C West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25D West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25E West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25F West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25G West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25H West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25I West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25J West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25K West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25L West + Oost Amsterdam 1941
Kadaster 24 – 25M West + Oost Amsterdam 1941

Dus in het kort om een foto op te zoeken in de collectie:
- Overzichtskaart Nederland
- Haakkaarten

Om te begrijpen waar luchtfoto’s specifiek van Heemskerk zijn te vinden, is er een indeling gemaakt waarin details zijn weergegeven zoals hieronder is verbeeld. Te beginnen met ‘haakkaart’, ‘doosnummer’, ‘Sortie nr.’, etc. Als laatste in de rij treft u de fotoserie aan. In deze serie zijn luchtfoto’s opgenomen welke boven het grondgebied van Heemskerk zijn genomen. Soms zijn het er enkele en soms zijn het er vele. Er onder staan de betreffende foto’s beschreven en welk fotonummer erbij hoort.

Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		515
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		541 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518
Fotoserie		3112 – 3116


Bron foto's: Copyright © 1945, Dienst voor het kadaster en openbare registers, Apeldoorn

Haakkaart		19	
Doosnummer		502
Sortie nr.		106G/2893	
Squadron		542 SQDN	
Datum			13-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		502
Fotoserie		3046 - 3085

Fotonummer		3048		Omgeving Waterwingebied
			3049		Omgeving Waterwingebied
			3050		Omgeving Waterwingebied
			3051		Omgeving Strand Bramendal
			3052		Omgeving Strand Bramendal
			3053		Omgeving Strand Bramendal


Haakkaart		19	
Doosnummer		502
Sortie nr.		106G/3007	
Squadron		544 SQDN	
Datum			19-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		502
Fotoserie		3007 - 3142

Fotonummer		3137		Omgeving Waterwingebied
			3138		Omgeving Waterwingebied


Haakkaart		19	
Doosnummer		502
Sortie nr.		106G/3666	
Squadron		540 SQDN	
Datum			24-11-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		502
Fotoserie		3137 - 3169

Fotonummer		3161-1		Omgeving Kruisberg richting Castricum
			3161		Omgeving Kruisberg richting Castricum
			3162-1		Omgeving Kruisberg
			3162		Omgeving Kruisberg
			3163-1		Omgeving Kruisberg
			3163		Omgeving Kruisberg
			3164-1		Omgeving Kruisberg
			3164		Omgeving Kruisberg
			3165		Omgeving Waterwingebied
			3166-1		Omgeving Waterwingebied
			3166		Omgeving Waterwingebied 
			3167		Omgeving Waterwingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3168-1		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Tankgracht Wijk aan Zee
			3168		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Tankgracht Wijk aan Zee
			3169		Omgeving Duingebied Bassinvlak

Vluchtrun		502
Fotoserie		4132-1 - 4162

Fotonummer		4157		Omgeving Strand Bramendal
			4158		Omgeving Strand Bramendal
			4159-1		Omgeving Strand Bramendal

			4159		Omgeving Strand Bramendal
			
			
			4160-1		Omgeving Strand Noorderduin
			4160		Omgeving Strand Noorderduin
			4161		Omgeving Strand Noorderduin
			4162-1		Omgeving Strand De Rellen
			4162		Omgeving Strand De Rellen


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		502
Sortie nr.		106G/624	
Squadron		542 SQDN	
Datum			31-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		502
Fotoserie		3021-3027

Fotonummer		3022		Overzichtsfoto Tuindersgebied Ouden Dijk / Waterwingebied
			3023		Overzichstfoto Waterwingebied / Strand Noorderduin

Vluchtrun		502
Fotoserie		4016 - 1418

Fotonummer		4016		Overzichtsfoto Omgeving Kasteel Assumburg / Marquette
			4017		Overzichtsfoto Kasteel Marquette / Duingebied
			4018		Overzichtsfoto Kasteel Marquette / Duingebied


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		503
Sortie nr.		106G/2893	
Squadron		542 SQDN	
Datum			13-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		503
Fotoserie		4045 - 4064

Fotonummer		4048		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			4049		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			4050		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			4051		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			4052		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			4053		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			4054		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg

Vluchtrun		503
Fotoserie		4359 - 4408

Fotonummer		4399		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4400		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4401		Omgeving Duingebied Kruisberg / Achterweg
			4402		Omgeving Duingebied Kruisberg / Achterweg
			4403		Omgeving Duingebied Achterweg
			4404		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4405		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4406		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4407		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		503
Sortie nr.		106G/3456	
Squadron		542 SQDN	
Datum			29-10-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		503
Fotoserie		3118 - 3120

Fotonummer		3119		Omgeving Duingebied De Doolhof / Bassinvlak
			3120		Omgeving Duingebied De Doolhof / Bassinvlak
	

Haakkaart		19 West + Oost / d	
Vluchtnummer		504
Sortie nr.		106G/2895	
Squadron		541 SQDN	
Datum			13-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		504
Fotoserie		4093 - 4100

Fotonummer		4093		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4094		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Vluchtnummer		507
Sortie nr.		106G/2895	
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-2-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		507
Fotoserie		3001 - 3042

Fotonummer		3001		Omgeving Strand Bramendal
			3002		Omgeving Strand Bramendal
			3003		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3004		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3005		Omgeving Rijksstraatweg
			3006		Omgeving Noordermaatweg
			3007		Omgeving Noordermaatweg
			3008		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3009		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		507
Sortie nr.		106G/4530	
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-2-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		507
Fotoserie		3001 - 3142

Fotonummer		3086		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3087		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3088		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			3089		Omgeving Kasteel Marquette
			3090		Omgeving Franse Lunetten
			3091		Omgeving Franse Lunetten

Vluchtrun		507
Fotoserie		3043 - 3101

Fotonummer		3099		Omgeving Strand Noorderduin
			3100		Omgeving Waterwingebied
			3101		Omgeving Duingebied De Doolhof

Vluchtrun		507
Fotoserie		4001 - 4043

Fotonummer		4001		Omgeving Strand Bramendal
			4002		Omgeving Strand Waterwingebied
			4003		Omgeving Waterwingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4005		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4007		Omgeving Dorp Heemskerk
			4008		Omgeving Dorp Heemskerk
			4009		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4010		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest

Vluchtrun		507
Fotoserie		4044 - 4098

Fotonummer		4089		Omgeving Kasteel Marquette
			4090		Omgeving Rijksstraatweg
			4091		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak
			4092		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Waterwingebied
			4093		Omgeving Waterwingebied
			4094		Omgeving Waterwingebied
			4095		Omgeving Waterwingebied / Strand
			4096		Omgeving Strand 


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		508
Sortie nr.		106G/4531	
Squadron		541 SQDN	
Datum			26-2-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		508
Fotoserie		3001 - 3040

Fotonummer		3001		Omgeving Waterwingebied
			3002		Omgeving Waterwingebied
			3003		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3004		Omgeving Duingebied Achterweg / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3005		Omgeving Duingebied Achterweg / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3007		Omgeving Commandeurs
			3008		Omgeving Dorp Heemskerk
			3009		Omgeving Tolweg / Communicatieweg

Vluchtrun		508
Fotoserie		3045 - 3109

Fotonummer		3097		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			3098		Omgeving Oud-Haerlem
			3099		Omgeving Kasteel Marquette
			3100		Omgeving Kasteel Marquette
			3101		Omgeving Kasteel Marquette
			3102		Omgeving Kasteel Marquette
			3103		Omgeving Rijksstraatweg

			3104		Omgeving Rijksstraatweg
			
			
			3105		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3106		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3107		Omgeving Duingebied Kruisberg / Strand Bramendal
			3108		Omgeving Strand Bramendal

Vluchtrun		508
Fotoserie		4001 - 4045

Fotonummer		4001		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Waterwingebied 
			4002		Omgeving Bassinvlak
			4003		Omgeving Bassinvlak
			4004		Omgeving Franse Lunetten
			4005		Omgeving Franse Lunetten
			4006		Omgeving Franse Lunetten
			4007		Omgeving Maerten van Heemskerckstraat
			4008		Omgeving Oude Haerlem / Assumburg
			4010		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied 
			4011		Omgeving Fort Veldhuis

Vluchtrun		508
Fotoserie		4046 - 4106

Fotonummer		4095		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4096		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4097		Poldergebied Heemskerk - Castricum

			4098		Omgeving Rijksstraatweg
			
			
			4099		Omgeving Noordermaatweg
			4100		Omgeving Rijksstraatweg
			4101		Omgeving Rijksstraatweg
			4102		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4103		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4104		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4105		Omgeving Strand richting Castricum
			4106		Omgeving Strand richting Castricum
	
Vluchtrun		508
Fotoserie		4107 - 4146

Fotonummer		4107		Omgeving Strand Bramendal
			4108		Omgeving Strand Bramendal
			4110		Omgeving Rijksstraatweg
			4112		Omgeving Kasteel  Marquette met polder
			4113		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
	

Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		514
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		514
Fotoserie		4048 - 4082

Fotonummer		4050		Omgeving Franse Lunetten
			4051		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4052		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4053		Omgeving Rijksstraatweg
			4054		Omgeving Noordermaatweg
			4055		Omgeving Noordermaatweg

Vluchtrun		514
Fotoserie		4107 - 4135

Fotonummer		4124		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4125		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4126		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4127		Omgeving Duingebied Achterweg
			4128		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4129		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4130		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4131		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4132		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4133		Omgeving Franse Lunetten
			4134		Omgeving Franse Lunetten
			4135		Omgeving Franse Lunetten / Tankgracht Wijk aan Zee

Vluchtrun		514
Fotoserie		4300 - 4344

Fotonummer		4342		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4343		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4344		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Haakkaart		19	
Doosnummer		515
Sortie nr.		106G/4740	
Squadron		541 SQDN	
Datum			12-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		515
Fotoserie		3075 - 3086

Fotonummer		3076		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / De Doolhof aan bovenzijde van foto
			3077		Omgeving Tuindersgebied Beverwijk / Bassinvlak aan bovenzijde foto
			3078		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3079		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3080		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / duingebied Achterweg
			3081		Omgeving Duingebied Kruisberg

Vluchtrun		515
Fotoserie		4077 - 4084

Fotonummer		4081		Omgeving Franse Lunetten
			4082		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4083		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4084		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Noorddorp


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		515
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		541 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		515
Fotoserie		3051 - 3082

Fotonummer		3051		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3052		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / duingebied Achterweg
			3053		Omgeving Duingebied Achterweg
			3054		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3055		Omgeving Duingebied Kruisberg / Rijksstraatweg

Vluchtrun		515
Fotoserie		3122 - 3132

Fotonummer		3122		Omgeving Noordermaatweg
			3123		Omgeving Noordermaatweg
			3124		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			3125		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			3126		Omgeving Kasteel Marquette / Commandeurs
			3127		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3128		Omgeving Waterakkers / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3129		Omgeving Waterakkers / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3130		Omgeving Waterakkers / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3131		Omgeving Franse Lunetten
			3132		Omgeving Franse Lunetten


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		516
Sortie nr.		106G/5146	
Squadron		541 SQDN	
Datum			31-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		516
Fotoserie		3084 - 3114

Fotonummer		3084		Omgeving Noorderbuitendijken / Genieweg
			3085		Omgeving Fort Veldhuis
			3086		Omgeving Fort Veldhuis

Vluchtrun		516
Fotoserie		3115 - 3137

Fotonummer		3136		Omgeving Duingebied Geversduin / Rijksstraatweg
			3137		Omgeving Duingebied Geversduin / Rijksstraatweg

Vluchtrun		516
Fotoserie		3138 - 3158

			3138		Omgeving Strand en Zuider Nollen (Castricum)

Vluchtrun		516
Fotoserie		3159 - 3199

Fotonummer		3195		Omgeving Noordermaatweg
			3196		Omgeving Kasteel Marquette
			3197		Omgeving Dorp Heemskerk
			3198		Omgeving Dorp Heemskerk
			3199		Omgeving Waterakkers / Rijksstraatweg

Vluchtrun		516
Fotoserie		4139 - 4159

Fotonummer		4139		Omgeving Duingebied tussen Kruisberg / Rijksstraatweg

Vluchtrun		516
Fotoserie		4160 - 4202

Fotonummer		4196		Omgeving Noordermaatweg
			4197		Omgeving Rijksstraatweg
			4198		Omgeving Rijksstraatweg
			4199		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4200		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4201		Omgeving Franse Lunetten
			4202		Omgeving Franse Lunetten


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		517
Sortie nr.		J/120	
Squadron		542 SQDN	
Datum			25-1-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		517
Fotoserie		4264 - 4268

Fotonummer		4264		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4265		Omgeving Duingebied Ligustervlak
			4266		Omgeving Strand Noorderduin
			4267		Omgeving Strand Bramendal


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		517
Sortie nr.		J/386	
Squadron		541 SQDN	
Datum			22-2-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		517
Fotoserie		4001 - 4038

Fotonummer		4004		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4005		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4006		Omgeving Rijksstraatweg
			4007		Omgeving Rijksstraatweg / Noordermaatweg
			4008		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			4009		Omgeving Kasteel Marquette
			4010		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4011		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart		19 West + Oost / c	
Doosnummer		518
Sortie nr.		106G/5129	
Squadron		541 SQDN	
Datum			27-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518
Fotoserie		3185 - 3196

Fotonummer		3188		Omgeving Duingebied De Doolhof / De Rellen
			
			
			3189		Omgeving Duingebied De Doolhof / De Rellen
			3190		Omgeving Waterwingebied
			3191		Omgeving Waterwingebied
			3192		Omgeving Waterwingebied
			3193		Omgeving Duingebied tussen Waterwingebied en Bramendal
			3194		Omgeving Duingebied Bramendal
			3195		Omgeving Duingebied Bramendal
			3196		Omgeving Duingebied Bramendal

Vluchtrun		518
Fotoserie		4186 - 4196

Fotonummer		4188		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Bassinvlak
			4189		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4190		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4191		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4192		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4193		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4194		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4195		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4196		Omgeving Duingebied Kruisberg


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		518
Sortie nr.		106W/257	
Squadron		542 SQDN	
Datum			5-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518
Fotoserie		3161

Fotonummer		3161		Omgeving Waterwingebied / Strand Noorderduin


Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		4/2270	
Squadron		542 SQDN	
Datum			11-4-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518
Fotoserie		4122 - 4140

Fotonummer		4122		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Bassinvlak
			4123		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4124		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4125		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4126		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4127		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4128		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4129		Omgeving Duingebied Kruisberg


Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		C/993	
Squadron		542 SQDN	
Datum			8-2-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518
Fotoserie		1083 - 1084

Fotonummer		1083		Omgeving Rijksstraatweg / Noordermaatweg
			1084		Omgeving Rijksstraatweg / Noordermaatweg


Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		D/500	
Squadron		542 SQDN	
Datum			7-5-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518
Fotoserie		3112 - 3116

Fotonummer		3112		Omgeving Strand / Waterwingebied / Wijk aan Zee
			3113		Omgeving Strand / Waterwingebied / Wijk aan Zee
			3114		Omgeving Waterwingebied / Wijk aan Zee
			3115		Omgeving Bassinvlak
			3116		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk


Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		RB/544	
Squadron		554 SQDN	
Datum			26-3-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518
Fotoserie		4059 - 4072

Fotonummer		4059		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			4060		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			4061		Omgeving Kasteel Marquette / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4062		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4063		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4064		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4065		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4066		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4067		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4068		Omgeving Waterwingebied
			4069		Omgeving Waterwingebied
			4070		Omgeving Waterwingebied Strand
			4071		Omgeving Strand Noorderduin
			4072		Omgeving Strand Noorderduin


Haakkaart		19 West + Oost / b	
Doosnummer		518A
Sortie nr.		106G/5132	
Squadron		541 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		518A
Fotoserie		4003 - 4025

Fotonummer		4005		Omgeving Franse Lunetten (aan bovenzijde van foto)
			4006		Omgeving Strand en Waterwingebied
			4007		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4008		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4009		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4010		Omgeving Kasteel Marquette
			4011		Omgeving Noordermaatweg

Vluchtrun		518A
Fotoserie		4026 - 4068

Fotonummer		4066		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied richting Uitgeest
			4067		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied

			4068		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			
			

Haakkaart		25	
Doosnummer		534
Sortie nr.		J/120	
Squadron		542 SQDN	
Datum			25-1-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		534
Fotoserie		4176-1 - 4262

Fotonummer		4262		Omgeving Franse Lunetten


Haakkaart		25	
Doosnummer		535
Sortie nr.		J/120	
Squadron		542 SQDN	
Datum			25-1-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		535
Fotoserie		3260-1 - 3273

Fotonummer		3270		Omgeving Strand De Rellen
			3271		Omgeving Strand Waterwingebied
			3272		Omgeving Strand Waterwingebied
			3273		Omgeving Strand Waterwingebied
	
		
Haakkaart		25	
Doosnummer		536
Sortie nr.		106W/257	
Squadron		542 SQDN	
Datum			5-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		536
Fotoserie		3162 - 3172

Fotonummer		3162		Omgeving Duingebied Bassinvlak / De Rellen


Haakkaart		25	
Doosnummer		554
Sortie nr.		106G/492	
Squadron		542 SQDN	
Datum			24-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		554
Fotoserie		4127 - 4134

Fotonummer		4134		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof
	

Haakkaart		25	
Doosnummer		561
Sortie nr.		106G/1864	
Squadron		542 SQDN	
Datum			3-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		561
Fotoserie		4449 - 4451

Fotonummer		4450		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			4451		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Haakkaart		25	
Doosnummer		566
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		566
Fotoserie		4346 - 4379

Fotonummer		4345		Omgeving Genieweg Noorderbuitendijken
			4346		Omgeving Genieweg Noorderbuitendijken

Haakkaart		25	
Doosnummer		567
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		567
Fotoserie		3012 - 3050

Fotonummer		3050		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak
	

Haakkaart		25	
Doosnummer		567
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		567
Fotoserie		3229 - 3269

Fotonummer		3265		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			3266		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			3267		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			

Haakkaart		25	
Doosnummer		570
Sortie nr.		106G/5146	
Squadron		541 SQDN	
Datum			31-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		570
Fotoserie		3019 - 3083

Fotonummer		3083		Omgeving Genieweg Noorderbuitendijken
	

Haakkaart		25	
Doosnummer		573
Sortie nr.		106G/4803	
Squadron		544 SQDN	
Datum			14-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		573
Fotoserie		3057 - 3067

Fotonummer		3057		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3058		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3059		Omgeving Duingebied Achterweg / Tuindersgebied Ouden Dijk
		
		
Haakkaart		25	
Doosnummer		573
Sortie nr.		106G/5422	
Squadron		541 SQDN	
Datum			23-4-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		573
Fotoserie		4020 - 4023

Fotonummer		4023		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof
		

Haakkaart		25	
Doosnummer		575
Sortie nr.		106G/624	
Squadron		542 SQDN	
Datum			31-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		575
Fotoserie		3018 - 3020

Fotonummer		3018		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3019		Omgeving Fort Veldhuis / Dorp Heemskerk
			3020		Omgeving Dorp Heemskerk
			
							
Haakkaart		25	
Doosnummer		580
Sortie nr.		106G/5218	
Squadron		542 SQDN	
Datum			8-4-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		580
Fotoserie		4109 - 4115

Fotonummer		4109		Omgeving Genieweg / Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Haakkaart		25	
Doosnummer		581A
Sortie nr.		106G/5132	
Squadron		541 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		581A
Fotoserie		4069 - 4101

Fotonummer		4069		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			4070		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			4071		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
		

Haakkaart		25	
Doosnummer		582A
Sortie nr.		US 7GR/2626	
Squadron		27 SQDN	
Datum			3-8-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		582A
Fotoserie		3024 - 3033

Fotonummer		3024		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
		

Haakkaart		25	
Doosnummer		583
Sortie nr.		E/250	
Squadron		542 SQDN	
Datum			23-9-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		583
Fotoserie		3002 - 3010

Fotonummer		3010		Omgeving fort Veldhuis en Noorderbuitendijken
terug

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum

Collectie Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Inleiding

De persoon Von Frijtag Drabbe

Cornelis Antonius Josèphe von Frijtag Drabbe is geboren op 5 oktober 1889. Na de middelbare school begon hij op 16 september 1908 aan een militaire carrière bij de Koninklijke militaire academie (KMA) te Breda, hij doorliep vervolgens de rangen van cadet tot kapitein. Op 16 september 1934 werd hem op verzoek eervol ontslag verleend uit militaire dienst en werd hij benoemd tot hoofd van de opnemingsdienst van de Topografische Dienst. In oktober 1940 verliet hij de Topografische Dienst, zodat hij niet voor de bezetter hoefde te werken. Na de oorlog werd dit ontslag herzien en met ingang van 8 mei 1945 werd hij opnieuw als hoofd van de opnemingsdienst in vaste dienst aangenomen bij de Topografische Dienst te Utrecht. Op 1 mei 1947 volgde zijn benoeming tot directeur wat hij tot zijn pensioen op 1 november 1954 bleef. Von Frijtag Drabbe heeft titleijd grote belangstelling getoond voor luchtfoto’s en de mogelijkheden die deze foto’s lijken te bieden naast het doel waarvoor ze worden gemaakt namelijk de militaire en topografische toepassing. Deze belangstelling heeft mede geresulteerd in een groot aantal publicaties. Hij heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld tot de autoriteit op het gebied van de luchtfoto-interpretatie in Nederland. Om zijn kennis over te brengen heeft hij les gegeven in de luchtfoto-interpretatie op de KMA te Breda en aan het in 1951 opgerichte ITC te Enschede. Ook had hij als directeur van de Topografische Dienst intensieve contacten met de NAVO, hierdoor werd hij in 1950 zelfs benoemd tot kolonel in buitengewone dienst. In de literatuurlijst is getracht een volledig overzicht te geven van zijn publicaties. Via deze publicaties als ook lezingen kwam Von Frijtag Drabbe in contact met wetenschappers op velerlei gebied zoals professor van Giffen (archeologie) en professor Edelman (bodemkundige). Op basis van de luchtfoto’s ontwikkelde hij verschillende (geologische) theorieën of hing reeds verlaten theorieën aan, hierdoor botsen zijn ideeën soms met de toenmalige en huidige wetenschappelijke opvattingen (Groutars, 1988). Brongers (1972) heeft zijn publicatie over een akkercomplex uit de IJzertijd bij Vaassen opgedragen aan “C.A.J. von Frijtag Drabbe, die als eerste Celtic Fields in Nederland op luchtfoto’s ontdekte”. Een naar we schatten belangrijk nagelaten product waarnaar in de literatuur wel wordt verwezen (COLN,1958), maar waarover hij zelf voor zover kon worden achterhaald, niet heeft gepubliceerd zijn de zogenaamde natte plekkenkaarten. Deze worden ook wel aangeduid als de rood-blauwe kaarten. In een krant worden deze zelfs aangeduid als kaart met onderaardse rivieren.

Haakkaart			
Doosnummer		FD-AM-LUFO-NL- dec 1944
Sortie nr.		US 7GR/3664	
Squadron		22 SQDN	
Datum			6-12-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4007		Omgeving Dorp Heemskerk
			4009		Omgeving Noordermaatweg


Haakkaart			
Doosnummer		FD-AM-LUFO-NL- dec 1944
Sortie nr.		US 7GR/3738	
Squadron		22 SQDN	
Datum			31-12-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4001		Omgeving Fort Veldhuis / Oud Haerlem met inundatie
			4004		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		106G/3666	
Squadron		540 SQDN	
Datum			29-11-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4161		Omgeving Waterwingebied


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		106G/3973	
Squadron		544 SQDN	
Datum			29-12-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		3261		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie	
			
			
			3262		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie
			3263		Omgeving Genieweg


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		106G/4531	
Squadron		541 SQDN	
Datum			26-2-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4109		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4111		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		106G/624	
Squadron		542 SQDN	
Datum			31-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4014		Omgeving Tolweg / Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4015		Omgeving Tolweg / Dorp Heemskerk


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		US 7PH GR/AA441	
Squadron			
Datum			4-12-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		3006		Heemskerk Strand / Duingebied


Haakkaart			
Doosnummer		FD-DIV-Nederland I
Sortie nr.		16/1428	A43	
Squadron			
Datum			29-11-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		1035		Omgeving Heemskerk vanaf grote hoogte


Haakkaart			
Doosnummer		FD-LUFO-NL-na oorlogse
Sortie nr.		16/1428	A43	
Squadron			
Datum			
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		53		Luchtfoto contouren Oud-Haerlem close-up
			54		Luchtfoto contouren Oud-Haerlem close-up

terug

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum

Collectie The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland

Inleiding

De geschiedenis

EURONCAP is de nationale collectie van luchtfoto's. In 2008, na bijna vijftig jaar, is het verplaatst vanuit Keele-universiteit en werd een deel van RCAHMS. De verhuizing was een initiatief om het op lange termijn te behouden en de verdere ontwikkeling van de collectie te waarborgen.

NCAP heeft de door de Britse regering vrijgegeven luchtfoto's van plaatsen over de hele wereld (met uitzondering van Engeland, Noord-Ierland en Wales). Het is een centrum van zorgvuldigheid bij het beheer van de luchtfoto's, behoudt van de collecties en maakt ze toegankelijk voor het publiek om te zoeken in zijn leeszalen van Edinburgh en online via internet.

Geallieerde centrale interpretatie eenheid

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de geallieerde centrale interpretatie Unit (ACIU), gebaseerd op RAF Medmenham, het Geallieerde hoofdkwartier van fotografische informatie. Hoewel schijnbaar in moderne geschriften overschaduwd door de herkenning van signaalinformatie werkzaam aan Bletchley Park, hadden de werkzaamheden op de ACIU verstrekkende gevolgen voor het verloop van de oorlog. Het was betrokken bij de planningsfasen van vrijwel iedere operatie en aspect van informatie. Het gebruik van stereo fotografische technieken maakte het mogelijk voor de geallieerde fotografische interpretatie om vijandelijke activiteiten bekijken in 3D, en ter voorbereiding van zeer gedetailleerde informatie.

In de direct naoorlogse periode was een van de belangrijkste taken voor de eenheid plotten en analyse van de vastgelegde Luftwaffe verkenningsfotografie. Wat niet was vernietigd, of meegenomen door de Sovjets, werd ontdekt door de Britten en Amerikanen. Dit omvatte zelfs Berchtesgaden, waar pogingen waren gedaan om het te branden. Het gezamenlijke VK/VS gebruikte op deze bunkers die unieke informatie over de Sovjet-Unie en Oost-Europa bevatte, gedurende de vroege jaren van de koude oorlog voor satellietbeelden. Na de val van de Sovjet-Unie, werd deze belangrijke troef van de NAVO vrijgegeven en overgebracht naar NCAP.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er miljoenen Aerial Reconnaissance beelden van de wereld verzameld op de ACIU. Het grote archief bevatte een visuel beeld van ‘the world at war’. Na de oorlog, groeide de interesse in het ruimer gebruik van de beelden onder veel van de Universiteit academici die al in oorlogstijd fotografische tolkten. Er volgde een lange reeks discussies tussen Professor Beaver van de University College North Staffordshire (nu Keele-universiteit) en de Air Ministry. Dit leidde tot de overdracht van 5,5 miljoen ACIU verkenning foto's van West-Europa naar Keele van RAF Medmenham gedurende een periode van 14 maanden in de vroege jaren 1960.

Decennia lang werd het ACIU archief voornamelijk gebruikt door Europese bomverwijdering. Deskundigen gebruikte het als een middel van het vinden van niet-geëxplodeerde munitie. In de afgelopen jaren ondernam Keele-universiteit een belangrijke catalogisering en digitalisering programma dat ontwikkeld verbeterde vinden aids, nu toegankelijk via de zoek kamer en Paid Search Service. Dit werk heeft geopend toegang tot ACIU archief beelden op een steeds breder assortiment van klanten.

Sinds 2004, en parallel met het werk op het ACIU archief, heeft het Britse ministerie van defensie miljoenen extra bunkers vrijgegeven. Deze toont plaatsen in de wereld van de Tweede Wereldoorlog tot de jaren tachtig. Deze beelden worden gehouden als de gezamenlijke luchtverkenning informatie centrum (JARIC) archief maar is grotendeels ongecatalogiseerd.

EURONCAP is een levend gedenkteken aan het militaire personeel in fotografische verkenning en fotografische informatie werk - in het bijzonder aan de vele verkenning piloten en vliegtuigbemanning die hun leven verloren. De beelden spelen een centrale rol bij de planning van veel van de belangrijkste militaire operaties van de twintigste eeuw en informatie voor Britse regering en buitenlands beleid. Het registreert in een ruime zin een aanzienlijke memorial status, gegeven de vele belangrijke momenten uit de wereldgeschiedenis.

Schotse Office luchtfoto fotografie

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de Royal Air Force belast met de operatie Revue. Dit leverde voor de eerste keer de Ordnance Survey luchtfoto's op van het hele Verenigd Koninkrijk. De beelden geven de oprichting, nieuwe toewijzing en naoorlogse planning en wederopbouw goed weer. Verschillende eskaders met ervaren in fotografische verkenning hadden toegezegd dit werk te doen tot in de late jaren 1940. Ongeveer 500 vluchten werden over Schotland gevlogen, wat resulteerde in een verzameling van meer dan 280.000 beelden. Van de originelen, werden kopieën bewaard door het Schotse Bureau in een speciaal gemaakte luchtfoto bibliotheek in Edinburgh.

In de jaren zestig werd de bibliotheek hernoemd tot de Schotse Office luchtfoto's Unit (APU). Het groeide sterk met de overdracht van het ministerie van defensie Ordnance Survey beelden van Schotland daterend uit de Tweede Wereldoorlog. In deze tijd heeft de APU in opdracht enquêtes gehouden en de Schotse overheid geadviseerd over de toepassing van luchtfoto's vanuit haar kantoren in New St. Andrews House, Edinburgh. Het onderhoud ook het centrale Register van luchtfoto’s voor Schotland (CRAPS), een register van alle bekende luchtfoto's die betrekking hebben op het land. In 1993 werd de APU overgedragen aan RCAHMS en in 2008 werd het archief deel van NCAP.
	
Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		E/793
Squadron		541 SQDN	
Datum			13-12-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		3201 - 3214

Fotonummer		3210		Omgeving Duingebied Bramendal
			3211		Omgeving Duingebied Bramendal
			3212		Omgeving Waterwingebied
			3213		Omgeving Waterwingebied
			

Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		E/793
Squadron		541 SQDN	
Datum			13-12-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		4145 - 4204

Fotonummer		4192		Omgeving Strand Bramendal
			4193		Omgeving Strand Bramendal
			4194		Omgeving Strand Noorderduin
			4195		Omgeving Strand Noorderduin
			4196		Omgeving Strand Waterwingebied
				

Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		3001 - 3209

Fotonummer		3201		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest / Tolweg
			3202		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest  
			3203		Poldergebied Heemskerk - Castricum
			3204		Omgeving Rijksstraatweg
			3205		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3206		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3207		Omgeving Duingebied Bramendal
			3208		Omgeving Duingebied Bramendal
			3209		Omgeving Strand Bramendal
					

Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		3388 - 3420

Fotonummer		3394		Omgeving Fort Veldhuis met droge inundatie gebied
			3395		Omgeving Fort Veldhuis met droge inundatie gebied
			3396		Omgeving Fort Veldhuis met droge inundatie gebied


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		4209 - 4280

Fotonummer		4209		Omgeving Dorp Heemskerk / Kasteel Marquette
			4210		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg
			4211		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		4388 - 4420

Fotonummer		4391		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4392		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4393		Omgeving Kasteel Marquette
			4394		Omgeving Kasteel Marquette / Dorp Heemskerk
			4395		Omgeving Dorp Heemskerk
			4396		Omgeving Rijksstraatweg
			4397		Omgeving Franse Lunetten
			4398		Omgeving Franse Lunetten

terug

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum

Op vluchtdatum


Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		C/993	
Squadron		542 SQDN	
Datum			8-2-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518
Fotoserie		1083 - 1084

Fotonummer		1083		Omgeving Rijksstraatweg / Noordermaatweg
			1084		Omgeving Rijksstraatweg / Noordermaatweg

Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		D/500	
Squadron		542 SQDN	
Datum			7-5-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518
Fotoserie		3112 - 3116

Fotonummer		3112		Omgeving Strand / Waterwingebied / Wijk aan Zee
			3113		Omgeving Strand / Waterwingebied / Wijk aan Zee
			3114		Omgeving Waterwingebied / Wijk aan Zee
			3115		Omgeving Bassinvlak
			3116		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		US 7PH GR/AA441	
Squadron			
Datum			4-12-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		3006		Heemskerk Strand / Duingebied


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		E/793
Squadron		541 SQDN	
Datum			13-12-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 
Collectie		The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland

Vluchtrun		
Fotoserie		3201 - 3214

Fotonummer		3210		Omgeving Duingebied Bramendal
			3211		Omgeving Duingebied Bramendal
			3212		Omgeving Waterwingebied
			3213		Omgeving Waterwingebied


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		E/793
Squadron		541 SQDN	
Datum			13-12-1943
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 
Collectie		The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland

Vluchtrun		
Fotoserie		4145 - 4204

Fotonummer		4192		Omgeving Strand Bramendal
			4193		Omgeving Strand Bramendal
			4194		Omgeving Strand Noorderduin
			4195		Omgeving Strand Noorderduin
			4196		Omgeving Strand Waterwingebied


Haakkaart		25	
Doosnummer		534
Sortie nr.		J/120	
Squadron		542 SQDN	
Datum			25-1-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		534
Fotoserie		4176-1 - 4262

Fotonummer		4262		Omgeving Franse Lunetten


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		517
Sortie nr.		J/120	
Squadron		542 SQDN	
Datum			25-1-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		517
Fotoserie		4264 - 4268

Fotonummer		4264		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4265		Omgeving Duingebied Ligustervlak
			4266		Omgeving Strand Noorderduin
			4267		Omgeving Strand Bramendal


Haakkaart		25	
Doosnummer		535
Sortie nr.		J/120	
Squadron		542 SQDN	
Datum			25-1-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		535
Fotoserie		3260-1 - 3273

Fotonummer		3270		Omgeving Strand De Rellen
			3271		Omgeving Strand Waterwingebied
			3272		Omgeving Strand Waterwingebied
			3273		Omgeving Strand Waterwingebied


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		517
Sortie nr.		J/386	
Squadron		541 SQDN	
Datum			22-2-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		517
Fotoserie		4001 - 4038

Fotonummer		4004		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4005		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4006		Omgeving Rijksstraatweg
			4007		Omgeving Rijksstraatweg / Noordermaatweg
			4008		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			4009		Omgeving Kasteel Marquette
			4010		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4011		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		RB/544	
Squadron		554 SQDN	
Datum			26-3-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518
Fotoserie		4059 - 4072

Fotonummer		4059		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			4060		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette
			4061		Omgeving Kasteel Marquette / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4062		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4063		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4064		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4065		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4066		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4067		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4068		Omgeving Waterwingebied
			4069		Omgeving Waterwingebied
			4070		Omgeving Waterwingebied Strand
			4071		Omgeving Strand Noorderduin
			4072		Omgeving Strand Noorderduin


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		518
Sortie nr.		106W/257	
Squadron		542 SQDN	
Datum			5-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518
Fotoserie		3161

Fotonummer		3161		Omgeving Waterwingebied / Strand Noorderduin


Haakkaart		25	
Vluchtnummer		536
Sortie nr.		106W/257	
Squadron		542 SQDN	
Datum			5-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		536
Fotoserie		3162 - 3172

Fotonummer		3162		Omgeving Duingebied Bassinvlak / De Rellen


Haakkaart		25	
Doosnummer		554
Sortie nr.		106G/492	
Squadron		542 SQDN	
Datum			24-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		554
Fotoserie		4127 - 4134

Fotonummer		4134		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof


Haakkaart		25	
Doosnummer		575
Sortie nr.		106G/624	
Squadron		542 SQDN	
Datum			31-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		575
Fotoserie		3018 - 3020

Fotonummer		3018		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3019		Omgeving Fort Veldhuis / Dorp Heemskerk
			3020		Omgeving Dorp Heemskerk


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		502
Sortie nr.		106G/624	
Squadron		542 SQDN	
Datum			31-5-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		502
Fotoserie		3021-3027

Fotonummer		3022		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Waterwingebied
			3023		Omgeving Waterwingebied / Strand Noorderduin

Vluchtrun		502
Fotoserie		4014 - 1418

Fotonummer		4014		Omgeving Tolweg / Poldergebied Heemskerk - Uitgeest (Collectie Von Frijtag Drabbe)
			4015		Omgeving Tolweg / Dorp Heemskerk (Collectie Von Frijtag Drabbe)
			4016		Omgeving Kasteel Assumburg / Marquette
			4017		Omgeving Kasteel Marquette / Duingebied
			4018		Omgeving Kasteel Marquette / Duingebied


Haakkaart		25	
Doosnummer		582A
Sortie nr.		US 7GR/2626	
Squadron		27 SQDN	
Datum			3-8-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		582A
Fotoserie		3024 - 3033

Fotonummer		3024		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Haakkaart		25	
Doosnummer		561
Sortie nr.		106G/1864	
Squadron		542 SQDN	
Datum			3-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		561
Fotoserie		4449 - 4451

Fotonummer		4450		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			4451		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Topokaart		6B - 9A / Coll. 233
Vluchtnummer		233	
Sortie nr.		106G/2765	
Squadron		554 SQDN
Datum			10-9-1944 	
Hoogte in feet		26000	
Hoogte in meters	7925	
Piloot van vlucht		
Tijd van opname	14:25	
Legeronderdeel		
Collectie		Bibliotheek Wageningen

Vluchtrun		233-04										233-03
Fotoserie		3064 - 3071									4034 - 4069

Fotonummer												4063		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3064		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest				4064		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest				
			3065		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest				4065		Omgeving Noordermaatweg
			3066		Omgeving Kasteel Marquette					4066		Omgeving Rijksstraatweg
			3067		Omgeving Kasteel Marquette					4067		Omgeving Rijksstraatweg
			3068		Omgeving Rijksstraatweg					4068		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3069		Omgeving Duingebied Achterweg				4069		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3070		Omgeving Duingebied Kruisberg										
	

Haakkaart												19 West + Oost / d
Doosnummer		502										503
Sortie nr.		106G/2893									106G/2893
Squadron		542 SQDN									542 SQDN	
Datum			13-9-1944									13-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 
Collectie		Kadaster Zwolle									Kadaster Zwolle

Vluchtrun		502										503
Fotoserie		3046 - 3085									4045 - 4064

Fotonummer		3048		Omgeving Waterwingebied					4048		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			3049		Omgeving Waterwingebied					4049		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			3050		Omgeving Waterwingebied					4050		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			3051		Omgeving Strand Bramendal					4051		Omgeving Tuindersgebied / Duingebied Bassinvlak
			3052		Omgeving Strand Bramendal					4052		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3053		Omgeving Strand Bramendal					4053		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
													4054		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg

Vluchtrun		503
Fotoserie		4359 - 4408

Fotonummer		4399		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4400		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4401		Omgeving Duingebied Kruisberg / Achterweg
			4402		Omgeving Duingebied Kruisberg / Achterweg
			4403		Omgeving Duingebied Achterweg
			4404		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4405		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4406		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4407		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Vluchtnummer		504
Sortie nr.		106G/2895	
Squadron		541 SQDN	
Datum			13-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		504
Fotoserie		4093 - 4100

Fotonummer		4093		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4094		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Topokaart		6A / Coll. 280	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		R4/865	
Squadron		CA 184-4 SQDN	
Datum			18-9-1944
Hoogte in feet		28500	
Hoogte in meters	8687	
Piloot van vlucht	Draper	
Tijd van opname	14:30	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 
Collectie		Bibliotheek Wageningen
	
Vluchtrun		280-02										280-06
Fotoserie		3116 - 3149									4114 - 4148

Fotonummer												4145		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3146		Omgeving Duingebied De Rellen				4146		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3147		Omgeving Duingebied De Rellen				4147		Omgeving Duingebied Achterweg
			3148		Omgeving Waterwingebied					4148		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3149		Omgeving Duingebied Bramendal

Vluchtrun		280-03										280-04
Fotoserie		3041 - 3078									4041 - 4078

Fotonummer		3070		Omgeving Dorp Heemskerk					4070		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3071		Omgeving Dorp Heemskerk					4071		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3072		Omgeving Kasteel Marquette					4072		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3073		Omgeving Noordermaatweg					4073		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
													4074		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest

Vluchtrun		280-05										280-01
Fotoserie		3001 - 3040									4001 - 4040

Fotonummer		3004		Omgeving Duingebied Kruisberg				4004		Omgeving Strand Bramendal
			3005		Omgeving Duingebied Achterweg				4005		Omgeving Strand Waterwingebied
			3006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4006		Omgeving Strand Waterwingebied
			3007		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4007		Omgeving Strand De Rellen
													4008		Omgeving Strand De Rellen

Haakkaart		19	
Vluchtnummer		502
Sortie nr.		106G/3007	
Squadron		544 SQDN	
Datum			19-9-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		502
Fotoserie		3007 - 3142

Fotonummer		3137		Omgeving Waterwingebied
			3138		Omgeving Waterwingebied


Topokaart		6B / Coll. 190
Vluchtnummer		190	
Sortie nr.		R4/16	
Squadron		CA 201-4 SQDN
Datum			6-10-1944 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	Fryer	
Tijd van opname	15:45	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S.
Collectie		Bibliotheek Wageningen
							
Vluchtrun		190-11										190-12
Fotoserie		3205 - 3216									4204 - 4215

Fotonummer												4204		Omgeving Strand Bramendal
			3205		Omgeving Strand Bramendal					4205		Omgeving Strand Bramendal
			3206		Omgeving Strand Bramendal					4206		Omgeving Strand Bramendal
			3207		Omgeving Waterwingebied					4207		Omgeving Waterwingebied
			3208		Omgeving Waterwingebied					4208		Omgeving Waterwingebied
			3209		Omgeving Waterwingebied					4209		Omgeving Waterwingebied
			3210		Omgeving De Doolhof / Bassinvlak				4210		Omgeving De Rellen / Waterwingebied
			3211		Omgeving De Doolhof / Bassinvlak				4211		Omgeving De Rellen
			3212		Omgeving De Doolhof / Bassinvlak			

Vluchtrun		190-13										190-14
Fotoserie		3217 - 3233									4216 - 4240

Fotonummer												4216		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3217		Omgeving Rijksstraatweg / Duingebied				4217		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3218		Omgeving Rijksstraatweg / Duingebied				4218		Omgeving Duingebied Achterweg
			3219		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk		4219		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3220		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk		4220		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3221		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4221		Omgeving Duingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3222		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk			
			3223		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3224		Omgeving Franse Lunetten
	
Vluchtrun		190-15
Fotoserie		3289 - 3303

Fotonummer		3294		Omgeving Franse Lunetten
			3295		Omgeving Franse Lunetten / Rijksstraatweg
			3296		Omgeving Rijksstraatweg
			3297		Omgeving Commandeurs
			3298		Omgeving Kasteel Marquette
			3299		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg
			3300		Omgeving Noordermaatweg
			3301		Omgeving Noordermaatweg / Rijksstraatweg
	
Vluchtrun												190-16
Fotoserie												4268 - 4310
	
Fotonummer												4302		Omgeving westkant Oud Haerlem
													4303		Omgeving Oud Haerlem
													4304		Omgeving Oud Haerlem
													4305		Omgeving Kasteel Assumburg
													4306		Omgeving Tolweg
													4307		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
													4308		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
													4309		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Vluchtnummer		503
Sortie nr.		106G/3456	
Squadron		542 SQDN	
Datum			29-10-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		503
Fotoserie		3118 - 3120

Fotonummer		3119		Omgeving Duingebied De Doolhof / Bassinvlak
			3120		Omgeving Duingebied De Doolhof / Bassinvlak

Haakkaart		19	
Doosnummer		502
Sortie nr.		106G/3666
Squadron		540 SQDN	
Datum			24-11-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel		 
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		502
Fotoserie		3137 - 3169

Fotonummer		3161-1		Omgeving Kruisberg richting Castricum
			3161		Omgeving Kruisberg richting Castricum
			3162-1		Omgeving Kruisberg
			3162		Omgeving Kruisberg
			3163-1		Omgeving Kruisberg
			3163		Omgeving Kruisberg
			3164-1		Omgeving Kruisberg
			3164		Omgeving Kruisberg
			3165		Omgeving Waterwingebied
			3166-1		Omgeving Waterwingebied
			3166		Omgeving Waterwingebied 
			3167		Omgeving Waterwingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3168-1		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Tankgracht Wijk aan Zee
			3168		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Tankgracht Wijk aan Zee
			3169		Omgeving Duingebied Bassinvlak

Vluchtrun		502
Fotoserie		4132-1 - 4162

Fotonummer		4157		Omgeving Strand Bramendal
			4158		Omgeving Strand Bramendal
			4159-1		Omgeving Strand Bramendal
			
			4159		Omgeving Strand Bramendal
			
			
			4160-1		Omgeving Strand Noorderduin
			4160		Omgeving Strand Noorderduin
			4161		Omgeving Strand Noorderduin
			4162-1		Omgeving Strand De Rellen
			4162		Omgeving Strand De Rellen


Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		106G/3666	
Squadron		540 SQDN	
Datum			29-11-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4161		Omgeving Waterwingebied


Haakkaart			
Doosnummer		FD-DIV-Nederland I
Sortie nr.		16/1428	A43	
Squadron			
Datum			29-11-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		1035		Omgeving Heemskerk vanaf grote hoogte


Topokaart		6A / Coll. 99
Vluchtnummer		99	
Sortie nr.		R4/1360	
Squadron		CA 510-4 SQDN
Datum			30-11-1944 	
Hoogte in feet		24000	
Hoogte in meters	7315	
Piloot van vlucht	Collinson	
Tijd van opname	14:45	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. (First Canadian Army Photographic Interpretation Sector)
Collectie		Bibliotheek Wageningen

Vluchtrun		099-03										099-04						
Fotoserie		3003 - 3040									4005 - 4042									

Fotonummer		3030		Omgeving Franse Lunetten							
			3031		Omgeving Franse Lunetten / Tuindersgebied Ouden Dijk				
			3032		Omgeving Franse Lunetten / Tuindersgebied Ouden Dijk		
			3033		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4033		Omgeving Franse Lunetten				
			3034		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4034		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk	
			3035		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4035		Omgeving Rijksstraatweg	
			3036		Omgeving Rijksstraatweg					4036		Omgeving Waterakkers	
			3037		Omgeving Rijksstraatweg					4037		Omgeving Commandeurs	
			3038		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg			4038		Omgeving Dorp Heemskerk	
			3039		Omgeving Noordermaatweg					4039		Omgeving Kasteel Marquette	
			3040		Omgeving Noordermaatweg					4040		Omgeving Kasteel Marquette		
													4041		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
													4042		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart			
Doosnummer		FD-AM-LUFO-NL- dec 1944
Sortie nr.		US 7GR/3664	
Squadron		22 SQDN	
Datum			6-12-1944
Hoogte in feet		22000	
Hoogte in meters	6706	
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4007		Omgeving Dorp Heemskerk
			4009		Omgeving Noordermaatweg
					

Vluchtrun		099-05										099-06
Fotoserie		3041 - 3099									4043 - 4101

Fotonummer		3096		Omgeving Oud Haerlem
			3097		Omgeving Oud Haerlem
			3098		Omgeving Communicatieweg					4098		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3099		Omgeving Communicatieweg					4099		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
													4100		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
													4101		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied

Haakkaart			
Doosnummer		FD-BLAD-19
Sortie nr.		106G/3973	
Squadron		544 SQDN	
Datum			29-12-1944
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		3261		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie
			
			
			3262		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie
			3263		Omgeving Genieweg


Haakkaart			
Doosnummer		FD-AM-LUFO-NL- dec 1944
Sortie nr.		US 7GR/3738	
Squadron		22 SQDN	
Datum			31-12-1944
Hoogte in feet		25000	
Hoogte in meters	7620	
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		4001		Omgeving Fort Veldhuis / Oud Haerlem met inundatie
			4004		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Topokaart		6B / Coll. 260
Doosnummer		260	
Sortie nr.		16/1721		
Squadron		796 SQDN
Datum			16-2-1945 	
Hoogte in feet		25000	
Hoogte in meters	7620	
Piloot van vlucht	Barker	
Tijd van opname	15:10	
Legeronderdeel		A.P.I.S. 21 Army Group
Collectie		Bibliotheek Wageningen

Vluchtrun		260-01
Fotoserie		3041 - 3092

Fotonummer		3069		Omgeving Strand De Rellen
			3070		Omgeving Strand Noorderduin
			3071		Omgeving Strand Noorderduin
			3072		Omgeving Strand Noorderduin
			3073		Omgeving Strand Bramendal
			3074		Omgeving Strand Bramendal
			3075		Omgeving Strand Bramendal
	
Vluchtrun		260-02
Fotoserie		4054 - 4102

Fotonummer		4081		Omgeving Duingebied De Rellen
			4082		Omgeving Waterwingebied
			4083		Omgeving Waterwingebied
			4084		Omgeving Duingebied Bramendal
			4085		Omgeving Duingebied Bramendal
			4086		Omgeving Duingebied Bramendal
			4087		Omgeving Duingebied Bramendal
	
Vluchtrun		260-05
Fotoserie		4103 - 4224

Fotonummer		4124		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			4125		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			4126		Omgeving Oud Haerlem
			4127		Omgeving Oud Haerlem
			4128		Omgeving Oud Haerlem
	
Vluchtrun		260-06
Fotoserie		3093 - 3187

Fotonummer		3117		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3118		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3119		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3120		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		507
Sortie nr.		106G/4530	
Squadron		541 SQDN	
Datum			26-2-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		507
Fotoserie		3001 - 3042

Fotonummer		3001		Omgeving Strand Bramendal
			3002		Omgeving Strand Bramendal
			3003		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3004		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3005		Omgeving Rijksstraatweg
			3006		Omgeving Noordermaatweg
			3007		Omgeving Noordermaatweg
			3008		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3009		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest

Vluchtrun		507
Fotoserie		3043 - 3198

Fotonummer		3086		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3087		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			3088		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			3089		Omgeving Kasteel Marquette
			3090		Omgeving Franse Lunetten
			3091		Omgeving Franse Lunetten

Vluchtrun		507
Fotoserie		3099 - 3101

Fotonummer		3099		Omgeving Strand Noorderduin
			3100		Omgeving Waterwingebied
			3101		Omgeving Duingebied De Doolhof

Vluchtrun		507
Fotoserie		4001 - 4043

Fotonummer		4001		Omgeving Strand Bramendal
			4002		Omgeving Strand Waterwingebied
			4003		Omgeving Waterwingebied / Tuindersgebied Ouden Dijk
			4004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4005		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4007		Omgeving Dorp Heemskerk
			4008		Omgeving Dorp Heemskerk
			4009		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4010		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest

Vluchtrun		507
Fotoserie		4044 - 4096

Fotonummer		4089		Omgeving Kasteel Marquette
			4090		Omgeving Rijksstraatweg
			4091		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak
			4092		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Waterwingebied
			4093		Omgeving Waterwingebied
			4094		Omgeving Waterwingebied
			4095		Omgeving Waterwingebied / Strand
			4096		Omgeving Strand 


Topokaart		6B / Coll. 129
Vluchtnummer		129	
Sortie nr.		106G/4531	
Squadron		541 SQDN
Datum			26-2-1945 	
Hoogte in feet		30000	
Hoogte in meters	9144	
Piloot van vlucht		
Tijd van opname	16:30	
Legeronderdeel		
Collectie		Bibliotheek Wageningen

					
Vluchtrun		129-17										129-16
Fotoserie		3045 - 3109									4046 - 4106

Fotonummer												4095		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3096		Omgeving Tolweg - Communicatieweg				4096		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3097		Omgeving Tolweg - Communicatieweg				4097		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			3098		Omgeving Kasteel Marquette - Dorp Heemskerk			4098		Omgeving Noordermaatweg			
			3099		Omgeving Kasteel Marquette					4099		Omgeving Noordermaatweg
			3100		Omgeving Kasteel Marquette					4100		Omgeving Rijksstraatweg
			3101		Omgeving Rijksstraatweg
			3102		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3103		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3104		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3105		Omgeving Duingebied Achterweg
			3106		Omgeving Duingebied Achterweg
			3107		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3108		Omgeving Duingebied Bramendal
			3109		Omgeving Duingebied Bramendal 
	
Vluchtrun		129-18
Fotoserie		4107 - 4146

Fotonummer		4107		Omgeving Strand Bramendal
			4108		Omgeving Strand Bramendal
			4109		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4110		Omgeving Rijksstraatweg
			4111		Omgeving Kasteel Marquette
			4112		Omgeving Kasteel Marquette
			4113		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4114		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
	
Vluchtrun		129-19										129-20
Fotoserie		3001 - 3044									4001 - 4045

Fotonummer		3001		Omgeving Waterwingebied					4001		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Duingebied Bassinvlak
			3002		Omgeving Waterwingebied					4002		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3003		Omgeving Duingebied Achterweg				4003		Omgeving Duingebied Bassinvlak / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk 
			3005		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4005		Omgeving Franse Lunetten
			3006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk				4006		Omgeving Franse Lunetten
			3007		Omgeving Commandeurs					4007		Omgeving Maerten van Heemskerckstraat
			3008		Omgeving Dorp Heemskerk					4008		Omgeving Oud Haerlem
			3009		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest				4009		Omgeving Oud Haerlem
													4010		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
													4011		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied

Haakkaart		19 West + Oost / d	
Doosnummer		508
Sortie nr.		106G/4531	
Squadron		541 SQDN	
Datum			26-2-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		508
Fotoserie		3001 - 3040

Fotonummer		3001		Omgeving Waterwingebied
			3002		Omgeving Waterwingebied
			3003		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3004		Omgeving Duingebied Achterweg / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3005		Omgeving Duingebied Achterweg / Tuindersgebied Ouden Dijk
			3006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3007		Omgeving Commandeurs
			3008		Omgeving Dorp Heemskerk
			3009		Omgeving Tolweg / Communicatieweg

Vluchtrun		508
Fotoserie		3045 - 3109

Fotonummer		3097		Omgeving Tolweg / Communicatieweg
			3098		Omgeving Oud-Haerlem
			3099		Omgeving Kasteel Marquette
			3100		Omgeving Kasteel Marquette
			3101		Omgeving Kasteel Marquette
			3102		Omgeving Kasteel Marquette
			3103		Omgeving Rijksstraatweg

			3104		Omgeving Rijksstraatweg
			
			
			3105		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3106		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3107		Omgeving Duingebied Kruisberg / Strand Bramendal
			3108		Omgeving Strand Bramendal

Vluchtrun		508
Fotoserie		4001 - 4045

Fotonummer		4001		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Waterwingebied 
			4002		Omgeving Bassinvlak
			4003		Omgeving Bassinvlak
			4004		Omgeving Franse Lunetten
			4005		Omgeving Franse Lunetten
			4006		Omgeving Franse Lunetten
			4007		Omgeving Maerten van Heemskerckstraat
			4008		Omgeving Oude Haerlem / Assumburg
			4010		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied 
			4011		Omgeving Fort Veldhuis

Vluchtrun		508
Fotoserie		4046 - 4106

Fotonummer		4095		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4096		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
			4097		Poldergebied Heemskerk - Castricum

			4098		Poldergebied Heemskerk - Castricum / Noordermaatweg
			
			
			4099		Omgeving Noordermaatweg
			4100		Omgeving Rijksstraatweg
			4101		Omgeving Rijksstraatweg
			4102		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4103		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4104		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4105		Omgeving Strand richting Castricum
			4106		Omgeving Strand richting Castricum
	
Vluchtrun		508
Fotoserie		4107 - 4146

Fotonummer		4107		Omgeving Strand Bramendal
			4108		Omgeving Strand Bramendal
			4109		Omgeving Duingebied Kruisberg (Collectie Von Frijtag Drabbe)
			4110		Omgeving Rijksstraatweg
			4111		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette (Collectie Von Frijtag Drabbe)
			4112		Omgeving Kasteel  Marquette met polder
			4113		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest


Haakkaart		19	
Doosnummer		515
Sortie nr.		106G/4740	
Squadron		541 SQDN	
Datum			12-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		515
Fotoserie		3075 - 3086

Fotonummer		3076		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / De Doolhof aan bovenzijde van foto
			3077		Omgeving Tuindersgebied Beverwijk / Bassinvlak aan bovenzijde foto
			3078		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3079		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3080		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / duingebied Achterweg
			3081		Omgeving Duingebied Kruisberg

Vluchtrun		515
Fotoserie		4077 - 4084

Fotonummer		4081		Omgeving Franse Lunetten
			4082		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4083		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4084		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Noorddorp


Haakkaart		25	
Doosnummer		573
Sortie nr.		106G/4803	
Squadron		544 SQDN	
Datum			14-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		573
Fotoserie		3057 - 3067

Fotonummer		3057		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3058		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg
			3059		Omgeving Duingebied Achterweg / Tuindersgebied Ouden Dijk


Haakkaart		19 West + Oost / c	
Doosnummer		518
Sortie nr.		106G/5129	
Squadron		541 SQDN	
Datum			27-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518										518
Fotoserie		3185 - 3196									4186 - 4196

Fotonummer		188		Omgeving Duingebied De Doolhof / De Rellen				4188		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Bassinvlak
			
			
			3189		Omgeving Duingebied De Doolhof / De Rellen			4189		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3190		Omgeving Waterwingebied					4190		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3191		Omgeving Waterwingebied					4191		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3192		Omgeving Waterwingebied					4192		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3193		Omgeving Waterwingebied					4193		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3194		Omgeving Duingebied Bramendal				4194		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3195		Omgeving Duingebied Bramendal				4195		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3196		Omgeving Duingebied Bramendal				4196		Omgeving Duingebied Kruisberg


Haakkaart		19 West + Oost / b	
Doosnummer		518A
Sortie nr.		106G/5132	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518A
Fotoserie		4003 - 4025

Fotonummer		4005		Omgeving Franse Lunetten (aan bovenzijde van foto)
			4006		Omgeving Strand en Waterwingebied
			4007		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4008		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4009		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			4010		Omgeving Kasteel Marquette
			4011		Omgeving Noordermaatweg

Vluchtrun		518A
Fotoserie		4026 - 4068

Fotonummer		4066		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied richting Uitgeest
			4067		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied

			4068		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			
			

Haakkaart		25	
Doosnummer		581A
Sortie nr.		106G/5132	
Squadron		541 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		581A
Fotoserie		4069 - 4101

Fotonummer		4069		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			4070		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			4071		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		514
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		514
Fotoserie		4300 - 4344

Fotonummer		4342		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4343		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied
			4344		Omgeving Fort Veldhuis met inundatie gebied


Haakkaart		19 West + Oost / a							19 West + Oost / a								
Doosnummer		515									514								
Sortie nr.		106G/5133								106G/5133									
Squadron		544 SQDN								544 SQDN	
Datum			30-3-1945								30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle


Vluchtrun		515									514
Fotoserie		3051 - 3082								4048 - 4082

Fotonummer											4050		Omgeving Franse Lunetten
			3051		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk			4051		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3052		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Achterweg		4052		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3053		Omgeving Duingebied Achterweg				4053		Omgeving Rijksstraatweg
			3054		Omgeving Duingebied Kruisberg				4054		Omgeving Noordermaatweg
			3055		Omgeving Duingebied Kruisberg / Rijksstraatweg		4055		Omgeving Noordermaatweg

Vluchtrun		515									514
Fotoserie		3122 - 3132								4107 - 4135

Fotonummer		3122		Omgeving Noordermaatweg
			3123		Omgeving Noordermaatweg
			3124		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette		4124		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3125		Omgeving Noordermaatweg / Kasteel Marquette		4125		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3126		Omgeving Kasteel Marquette / Commandeurs		4126		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3127		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk			4127		Omgeving Duingebied Achterweg
			3128		Omgeving Waterakkers / Tuindersgebied Ouden Dijk	4128		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3129		Omgeving Waterakkers / Tuindersgebied Ouden Dijk	4129		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3130		Omgeving Waterakkers / Tuindersgebied Ouden Dijk	4130		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3131		Omgeving Franse Lunetten				4131		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
			3132		Omgeving Franse Lunetten				4132		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
												4133		Omgeving Franse Lunetten
												4134		Omgeving Franse Lunetten
												4135		Omgeving Franse Lunetten / Tankgracht Wijk aan Ze


Haakkaart		25	
Doosnummer		566
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		566
Fotoserie		4346 - 4379

Fotonummer		4345		Omgeving Genieweg Noorderbuitendijken
			4346		Omgeving Genieweg Noorderbuitendijken


Haakkaart		25	
Doosnummer		567
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		567
Fotoserie		3012 - 3050

Fotonummer		3050		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak


Haakkaart		25	
Doosnummer		567
Sortie nr.		106G/5133	
Squadron		544 SQDN	
Datum			30-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		567
Fotoserie		3229 - 3269

Fotonummer		3265		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			3266		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied
			3267		Omgeving Fort Veldhuis Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Haakkaart		19 West + Oost / a	
Doosnummer		516
Sortie nr.		106G/5146	
Squadron		541 SQDN	
Datum			31-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		516									
Fotoserie		3084 - 3114								

Fotonummer		3084		Omgeving Noorderbuitendijken / Genieweg			
			3085		Omgeving Fort Veldhuis					
			3086		Omgeving Fort Veldhuis

Vluchtrun		516											
Fotoserie		3115 - 3137									
																						
			3136		Omgeving Duingebied Geversduin / Rijksstraatweg				
			3137		Omgeving Duingebied Geversduin / Rijksstraatweg
														
Vluchtrun		516										516
Fotoserie		3138 - 3158									4139 - 4159

			3138		Omgeving Strand en Zuider Nollen (Castricum)			4139		Omgeving Duingebied tussen Kruisberg / Rijksstraatweg

Vluchtrun		516										516
Fotoserie		3159 - 3199									4160 - 4202

Fotonummer		3195		Omgeving Noordermaatweg					
			3196		Omgeving Kasteel Marquette					4196		Omgeving Noordermaatweg
			3197		Omgeving Dorp Heemskerk					4197		Omgeving Rijksstraatweg
			3198		Omgeving Dorp Heemskerk					4198		Omgeving Rijksstraatweg
			3199		Omgeving Waterakkers / Rijksstraatweg				4199		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
													4200		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
													4201		Omgeving Franse Lunetten
													4202		Omgeving Franse Lunetten


Haakkaart		25	
Doosnummer		570
Sortie nr.		106G/5146	
Squadron		541 SQDN	
Datum			31-3-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		570
Fotoserie		3019 - 3083

Fotonummer		3083		Omgeving Genieweg Noorderbuitendijken


Topokaart		9B / Coll. 265	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		R4/2177	
Squadron		CA 753-4 SQDN	
Datum			7-4-1945 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	St. John	
Tijd van opname	18:15	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 
Collectie		Bibliotheek Wageningen

Vluchtrun		265-01							 			
Fotoserie		3021 - 3095

Fotonummer		3094		Omgeving Strand De Rellen
			3095		Omgeving Strand De Rellen
	
Vluchtrun		265-02							 			
Fotoserie		4001 - 4154

Fotonummer		4154		Omgeving Duingebied Bassinvlak


Haakkaart		25	
Doosnummer		580
Sortie nr.		106G/5218	
Squadron		542 SQDN	
Datum			8-4-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		580
Fotoserie		4109 - 4115

Fotonummer		4109		Omgeving Genieweg / Noorderbuitendijken met inundatie gebied


Topokaart		6B / Coll. 264	
Vluchtnummer		264
Sortie nr.		4/2270	
Squadron		CA 778-4 SQDN	
Datum			11-4-1945 	
Hoogte in feet		23000	
Hoogte in meters	7010	
Piloot van vlucht	Thorne	
Tijd van opname	10:15	
Legeronderdeel		1 Cdn A.P.I.S. 
Collectie		Bibliotheek Wageningen
	
Vluchtrun		264-05										264-06													 			
Fotoserie		3001 - 3068									4001 - 4059									
													
Fotonummer		3009		Omgeving Duingebied Bramendal / Zuider Nollen		4009		Omgeving Duingebied Kruisberg
							
			
			3008		Omgeving Duingebied Bramendal				4008		Omgeving Duingebied Kruisberg
							
			
			3007		Omgeving Waterwingebied / Duingebied Bramendal		4007		Omgeving Duingebied Achterweg / Kruisberg																		
							
			
			3006		Omgeving Waterwingebied					4006		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Achterweg															
							
			
			3005		Omgeving Waterwingebied					4005		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak																
							
	
			3004		Omgeving Waterwingebied					4004		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk / Duingebied Bassinvlak
							
			
			3003		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / De Doolhof			4003		Omgeving Tuindersgebied Ouden Dijk
							
			

Vluchtrun		264-07										264-08
Fotoserie		3116 - 3152									4122 - 4158
	
Fotonummer		3116		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof			4122		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Duingebied Bassinvlak
			3117		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof			4123		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3118		Omgeving Waterwingebied					4124		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3119		Omgeving Waterwingebied					4125		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			3120		Omgeving Strand Bramendal 					4126		Omgeving Duingebied Achterweg
			3121		Omgeving Strand Bramendal 					4127		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3122		Omgeving Strand Bramendal					4128		Omgeving Duingebied Kruisberg 
													4129		Omgeving Duingebied Kruisberg

Haakkaart		19	
Doosnummer		518
Sortie nr.		4/2270
Squadron		542 SQDN	
Datum			11-4-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		518
Fotoserie		4122 - 4140

Fotonummer		4122		Omgeving Tankgracht Wijk aan Zee / Bassinvlak
			4123		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4124		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4125		Omgeving Duingebied Bassinvlak
			4126		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4127		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4128		Omgeving Duingebied Kruisberg
			4129		Omgeving Duingebied Kruisberg


Haakkaart		25	
Doosnummer		573
Sortie nr.		106G/5422	
Squadron		541 SQDN	
Datum			23-4-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Kadaster Zwolle

Vluchtrun		573
Fotoserie		4020 - 4023

Fotonummer		4023		Omgeving Duingebied De Rellen / De Doolhof


Topokaart		LF Noord / Coll. 551	
Vluchtnummer		265
Sortie nr.		16/2187	
Squadron			
Datum			19-6-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname	14:30	
Legeronderdeel		 
Collectie		Bibliotheek Wageningen

Vluchtrun		551-01										551-02
Fotoserie		1001 - 1091									2001 - 2094

Fotonummer		1021		Dorp Heemskerk met duingebied en strand			2021		Omgeving Fort Veldhuis
			1022		Dorp Heemskerk met duingebied en strand			2022		Omgeving Fort Veldhuis
			1023		Dorp Heemskerk met duingebied en strand


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 
Collectie		The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland

Vluchtrun		
Fotoserie		3001 - 3209

Fotonummer		3201		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest / Tolweg
			3202		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest  
			3203		Poldergebied Heemskerk - Castricum
			3204		Omgeving Rijksstraatweg
			3205		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3206		Omgeving Duingebied Kruisberg
			3207		Omgeving Duingebied Bramendal
			3208		Omgeving Duingebied Bramendal
			3209		Omgeving Strand Bramendal


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname
Legeronderdeel		 
Collectie		The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland

Vluchtrun		
Fotoserie		3388 - 3420									4388 - 4420

Fotonummer												4391		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
													4392		Poldergebied Heemskerk - Uitgeest
													4393		Omgeving Kasteel Marquette
			3394		Omgeving Fort Veldhuis met droge inundatie gebied		4394		Omgeving Kasteel Marquette / Dorp Heemskerk
			3395		Omgeving Fort Veldhuis met droge inundatie gebied		4395		Omgeving Dorp Heemskerk
			3396		Omgeving Fort Veldhuis met droge inundatie gebied		4396		Omgeving Rijksstraatweg
													4397		Omgeving Franse Lunetten
													4398		Omgeving Franse Lunetten


Topokaart			
Vluchtnummer		
Sortie nr.		106G/LIB/0282
Squadron		541 SQDN	
Datum			28-8-1945
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opnameCollectie		The National Collection of Aerial Photography Edinburgh Scotland
Legeronderdeel		 

Vluchtrun		
Fotoserie		4209 - 4280

Fotonummer		4209		Omgeving Dorp Heemskerk / Kasteel Marquette
			4210		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg
			4211		Omgeving Kasteel Marquette / Noordermaatweg


Haakkaart			
Doosnummer		FD-LUFO-NL-na oorlogse
Sortie nr.		16/1428	A43	
Squadron			
Datum			
Hoogte in feet			
Hoogte in meters		
Piloot van vlucht		
Tijd van opname		
Legeronderdeel	
Collectie		Von Frijtag Drabbe (Kadaster Zwolle)

Vluchtrun		
Fotoserie		

Fotonummer		53		Luchtfoto contouren Oud-Haerlem close-up
			54		Luchtfoto contouren Oud-Haerlem close-up

Inleiding
Bibliotheek Wageningen Kadaster Zwolle Kadaster Von Frijtag Drabbe Edinburgh Scotland Op vluchtdatum


terug